96 559 08 69
Pla de la font, 10

L’Ajuntament de Cocentaina té el deure de vetllar per la protecció i conservació del Patrimoni Documental Municipal, constituït, segons la llei, pels documents de qualsevol època generats, conservats o reunits per l’Ajuntament e l’exercici de les seues funcions.

L’Arxiu Històric Municipal de Cocentaina està format pels documents que ha produït l’Ajuntament del nostre poble al llarg dels segles i per aquells altres que al llarg dels segles s’han anat arreplegant (donacions, compres, etc.).

Així, la funció de l’AHMC és arreplegar, conservar, catalogar, classificar i difondre els documents que alberga el seu fons.

L’AHMC existeix des que existeix l’organització municipal, al segle XIII. Des de sempre ha estat ubicat a les dependències de l’Ajuntament, fins que un incendi produït a l’any 1979, en que es va cremar tota la documentació municipal des de 1939 fins a 1979 (llevat de les Actes Municipals), va obligar el seu trasllat a la part més alta d’una de les torres del Palau Comtal. Posteriorment, torna a canviar la seua ubicació a la planta baixa de la mateixa torre, junt a la seu de la biblioteca municipal. Des del 27 d’abril de 2012 s’ubica a l’actual edifici.

Conté documentació des del segle XIII al segle XX. El seu document més antic està datat a 1269, un llibre de la Cort del Justícia –una de les sèries més importants de l’AHMC-. Malauradament no s’ha conservat tota la documentació, doncs al llarg dels segles s’ha perdut o fet mal bé part d’ella.

Compartir: