96 559 08 69
Pla de la font, 10

Tothom es pot traure un carnet de biblioteca. Aquest és personal, gratuït i intransferible. Requisits:

  • Dos fotografies en color tamany carnet (2 x 2,5 cm)
  • DNI per adults, i xiquets si el tenen
  • Passaport o targeta de residència en cas de no tindre DNI
  • Per als xiquets/es fins 14 anys es necessita l’acompanyament del pare o de la mare o d’un/a tutor/a

El carnet infantil compren dels 0 als 14 anys. El carnet d’adult a partir de 14 anys. Si teniu el carnet infantil, al complir 14 anys heu de canviar al carnet d’adults (acudiu a la biblioteca per fer el canvi i actualitzar les dades personals).

El personal de la biblioteca anirà renovant el carnet mentre l’usuari no es done de baixa. Els usuaris hauran de comunicar qualsevol modificació de les seus dades personals.

En la Biblioteca de Cocentaina, el carnet habilita per a:

  • Traure documents en préstec domiciliari
  • Sol·licitar documents en préstec interbibliotecari
  • Utilitzar els ordinadors de la biblioteca
  • Fer ús de les sales de treball en grup

Amb el carnet de la biblioteca de Cocentaina podeu accedir a totes les biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, així com qualsevol persona usuaria d’altra biblioteca de la XLPV pot accedir a la nostra biblio.

A més, les intitucions, organitzacions, col·legis o associacions poden traure's el carnet col·lectiu. Tan sols es necessita acudir al taulell d’informació de la biblioteca, amb les dades de la institució peticionaria i el nom i cognoms d’una persona que es fa responsable del préstec. Si aquesta persona canvia, per qualsevol raó, s’haurà de renovar el carnet.

Compartir: